VERVALLEN en vervangen door de Algemene Voorwaarden van DuPho


Tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen waren op al mijn rechtsbetrekkingen van toepassing onderstaande Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie (nu DuPho), zoals deze waren gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 84/2011. Deze Algemene Voorwaarden heb ik per 1 augustus 2016 vervangen door de Algemene Voorwaarden van DuPho, januari 2015. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


 

 

Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie d.d. oktober 2011


1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aw: Auteurswet 1912
 • Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
 • Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb stick.
 • Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
 • Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
 • Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.


2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Vergoeding
4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega's van de Fotograaf in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
4.3 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

5. Factuur en betaling
5.1 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.
5.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.
5.3 De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.
5.4 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.
5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

6. Controle
6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft de fotograaf na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door de fotograaf aan te wijzen RA/AA accountant.
6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan de Fotograaf voldoen.

7. Bewijsexemplaar
Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen.

8. Levering
8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door de Fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen.
8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.
8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.
8.4 Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.
8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

9. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

10. Bezit/eigendom Beelddragers
10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het  overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de Fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.
10.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.
10.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan de Fotograaf is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.
10.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die de fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.
10.5 Beelddragers blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

11. Zichtzendingen
11.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.
11.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.
11.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die de Fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.
11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan de Fotograaf, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

12. Opdracht
12.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.
12.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de offerte.
12.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
12.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
12.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
12.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig  vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

13. Internet
13.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.
13.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen.
13.3 De Wederpartij zal de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de Fotograaf verstrekken.

14. Auteursrecht
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.

15. Licentie
15.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
15.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
15.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
15.4 Indien door de Fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

16. Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

17. Inbreuk op auteursrecht
17.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
17.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

18. Naamsvermelding
18.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden  opgenomen.
18.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
18.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata - zoals ze door de Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt - behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

19. Persoonlijkheidsrechten
19.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
19.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde  licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle  daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

20. Rechten van derden
20.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dier zake.
20.2 De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

21. Aansprakelijkheid Fotograaf
De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

22. Faillissement/surséance
Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

23. Rechts- en forumkeuze
23.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
23.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
23.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer [84/2011].

Het internet is een rijke bron van inspiratie en informatie. Je vindt er niet alleen uiteenlopende teksten, maar ook foto's en video's. Kennis en informatie delen via het internet wordt steeds belangrijker. Dat er mensen zijn die het met de belangen van anderen niet zo nauw nemen wordt voor de betrokkenen steeds vervelender.

Zo merk ik als zelfstandig beroepsfotograaf steeds vaker dat mijn foto's in strijd met het Auteursrecht op websites en blogs verschijnen, op sociale media als Facebook, Twitter en Pinterest worden geplaatst en in (Powerpoint)presentaties worden gebruikt zonder dat ik daarvoor toestemming heb gegeven, zonder dat ik hiervoor een licentievergoeding ontvang en zonder dat mijn naam als fotograaf bij de foto's wordt vermeld. Sterker nog, mij wordt niet eens meer om toestemming gevraagd.

Enkele voorbeelden

 • Commerciële bedrijven (waaronder horecabedrijven, bouwbedrijven, landschapsarchitecten, vakantiewoningverhuurders en bootverhuurders), toeristische organisaties en overheidsdiensten gebruikten mijn foto's op hun websites om hun producten en diensten te promoten.
 • Onderwijsinstellingen boden scholieren en studenten gelegenheid om zelf websites te maken, waarbij mijn foto's (en van anderen) worden gebruikt.
 • Zogenaamde 'nieuwssites' plaatsten - al dan niet via geïmporteerde RSS-feeds - pers- en nieuwsberichten op hun website, waarbij mijn foto's worden geplaatst, soms zelfs zonder dat deze een directe relatie met het nieuwsbericht hebben en meestal ook zonder mijn naamsvermelding.
 • Beeldbanken stellen mijn onrechtmatig verkregen foto's automatisch online beschikbaar op andere websites,
 • Een vrouw nam met mijn foto onder haar eigen naam deel aan een fotowedstrijd.
 • Mijn foto's werden zonder mijn toestemming toegepast op websites van publieke omroepen en politieke partijen.
 • Tijdens een onderzoekspresentatie toonde een regionale geneeskundige dienst een foto van mij in een powerpointpresentatie. De foto verscheen vervolgens ook in een regionale krant en op de regionale televisie.
 • Bloggers gebruikten mijn foto's op eigen privéblogs, maar ook op die van landelijke dagbladen.

De foto's, die worden gebruikt zijn veelal afkomstig van websites, waar mijn foto's met mijn toestemming zijn geplaatst en waar mijn naam bij de foto's staat vermeld. Vaak zijn dit de websites van mijn gewaardeerde opdrachtgevers en klanten van mijn beeldbank.

Reacties

Wanneer ik de betrokken bedrijven, organisaties of personen benader over het zonder mijn toestemming publiceren van mijn foto's krijg ik uiteenlopende reacties. Soms begrijpend, maar vaak ook geïrriteerd en af en toe zelfs vijandig. Ook komt het voor dat men mij een schuldgevoel probeert aan te praten!

Vaak - maar niet altijd - is men bereid om de onrechtmatig geplaatste foto te verwijderen. Men denkt er dan met een waarschuwing vanaf te komen. Wanneer ik echter aangeef dat ik overweeg om een vordering voor een schadevergoeding te sturen slaat de stemming snel om.

Smoezen

Hieronder volgen enkele argumenten die men opgeeft om de schendingen op het auteursrecht goed te praten:

 • "Alles wat op internet staat is toch vrij te gebruiken?"
  Niet dus! In principe rust er auteursrecht op elke tekst, foto, illustratie en video.
 • "Wij zijn ons van geen kwaad bewust en gingen er vanuit dat op de Google foto’s geen copyright zou zitten."
  Zie de reactie hierboven. Bovendien plaatst Google bij de zoekresultaten de opmerking "Afbeeldingen kunnen auteursrechtelijk zijn beschermd."
 • "Ik heb de foto op internet gevonden via Google Afbeeldingen, waarbij ik had gezocht met behulp van de optie 'Gebruiksrechten' en 'gelabeld voor hergebruik'. Daarom ging ik ervan uit dat ik de foto vrij mocht gebruiken."
  De vermelde Google gebruiksrechten zijn niet meer dan een richtlijn en bieden absoluut geen garantie dat de foto niet auteursrechtelijk is beschermd. Dit geldt ook voor andere sites waar foto's 'rechtenvrij' of als 'publiek domein' of via Common Rights worden aangeboden. Helaas heb ik meermalen moeten ervaren dat sommige van mijn foto's illegaal waren geupload naar beeldbanken of websites die de foto's als zodanig aanboden. Ik blijf echter auteursrechthebbende op de foto's. Door foto's te gebruiken zonder te weten wie de fotograaf is loopt een zeer groot risico om met een forse schadeclaim te worden geconfronteerd!
 • "Ik wist niet van wie de foto was."
  In dat geval kan contact worden opgenomen met de Stichting FotoAnoniem. Deze stichting kan - tegen vergoeding - zorgdragen voor een vrijwaring voor het gebruik van de foto. Zodra de fotograaf gevonden is ontvangt hij de betaalde vergoeding.
 • "De foto was niet goed beveiligd. Ik kon hem zomaar kopiëren."
  Niet relevant, probeer dit argument maar eens bij winkeldiefstal in de supermarkt. Overigens heb ik minder moeite met het kopiëren (downloaden) van foto's voor privégebruik, dan met het zonder toestemming (opnieuw) openbaar maken van deze foto's, zeker wanneer het (semi-)commerciële en (semi-)overheidswebsites betreft.
 • "Een stagiaire (of tijdelijke medewerker), die hier nu niet meer werkt, heeft de foto op internet gevonden en op de website (of in de publicatie) geplaatst."
  Een bedrijf, organisatie of zelfstandig ondernemer is en blijft verantwoordelijk voor de werkzaamheden en andere activiteiten van (tijdelijke) medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Dus ook voor het onrechtmatig plaatsen van foto's op een website.
 • "Ik heb u toch mijn excuses aangeboden? Waarom moet ik dan toch nog een schadevergoeding betalen?"
  Excuses worden gewaardeerd. Alleen kan ik daarmee bij de bakker geen brood kopen en ook niet mijn andere kosten betalen. Wanneer u gebruik heeft gemaakt van mijn foto heb ik recht op een vergoeding voor dit gebruik. Logisch toch?
 • "Ik heb uw naam bij de foto vermeld. Dan is het toch goed?"
  Niet wanneer de foto zonder mijn toestemming (en bijbehorende vergoeding) is geplaatst.
 • "U moet juist blij zijn met de gratis publiciteit die u hiermee krijgt."
  Gratis publiciteit is nooit weg, maar niet wanneer de foto zonder mijn toestemming is gepubliceerd of op een site, waarmee ik niet verbonden wil zijn.
 • "Deze foto's waren bij een mij toegezonden persbericht gevoegd. Ik mag ze dan toch vrij gebruiken?"
  Wanneer ik een bedrijf of (overheids)organisatie toestemming heb gegeven voor het bijvoegen van foto's bij persberichten, geldt deze toestemming nadrukkelijk niet voor derden die (commercieel of anderszins) gebruik willen maken van deze foto's. Deze derden dienen voor dit gebruik zelf toestemming aan te vragen. Dit behoort degene die het persbericht met foto('s) verzendt bij het persbericht te vermelden. In alle gevallen dient mijn naam als fotograaf bij de foto's te worden vermeld. Hier vindt u meer informatie over het gebruik van foto's in persberichten door de ontvangers.
 • "Ik heb deze foto's gratis beschikbaar gesteld gekregen via een toeristische website. U moet daarom bij die andere aanbieder zijn, niet bij mij."
  Degene die de foto's openbaar maakt is en blijft verantwoordelijk hiervoor. Verwijzing naar een andere website of aanbieder, die de foto's bovendien illegaal verspreidt, is daarom niet relevant.
 • 'Onze site wordt voorzien van nieuws door RSS-feeds vanaf externe websites. De bijbehorende foto's worden daar automatisch bijgeplaatst. Wij kunnen daar niets aan doen. U moet daarom zijn bij de betreffende website met RSS-feed waar de foto is geplaatst."
  Ook hier geldt dat degene die de foto's daadwerkelijk openbaar maakt verantwoordelijk is en blijft. Dit geldt dus ook voor zogenoemde nieuwssites, waar door middel van geïmporteerde RSS-feeds foto's bij de nieuwsberichten of koppen van nieuwsberichten worden getoond. Overigens heeft u vrijwel altijd de keuze om géén (meegezonden) foto's bij de nieuwsberichten te tonen.
 • "Ik heb de foto's rechtenvrij gekregen van (..naam van één van mijn klanten...). Volgens mij mag ik de foto's dan vrij op mijn site gebruiken. Bovendien maak ik zo dan ook nog promotie voor die organisatie."
  In vrijwel alle gevallen dat ik een bedrijf, een overheidsdienst, een instelling, of willekeurig wie ik één of meer foto's lever mogen deze foto's uitsluitend voor eigen (meestal omschreven) publicatie-, informatie- of communicatiedoeleinden gebruiken. Dit staat ook zo geregeld in de door mij gehanteerde Algemene Voorwaarden van DuPho (voorheen de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie), die ik mijn klanten steeds tijdig beschikbaar stel. Het is immers te gek voor woorden dat een klant zonder mijn toestemming een eenmaal door mij geleverde foto vrij kan verspreiden en aan iedereen - gratis of tegen betaling - beschikbaar kan stellen. Helaas kom ik dit inmiddels te vaak tegen: dat mijn foto's zonder mijn toestemming en zonder mijn naamsvermelding op commerciële websites worden geplaatst, waarbij de inbreukpleger - al dan niet terecht - beweert de foto rechtenvrij (bijvoorbeeld bij een persbericht) van één van mijn klanten te hebben gekregen.
 • Deze foto is gemaakt door een (oud-)werknemer die de foto in diensttijd heeft gemaakt. Daarom heeft het bedrijf de auteursrechten op de foto.
  Dit beroep op werkgeversauteursrecht (artikel 7 Auteurswet) kan alleen slagen wanneer de foto is gemaakt overeenkomstig de taakomschrijving van de werknemer binnen het bedrijf van de werkgever. In alle andere gevallen berust het auteursrecht op de foto bij de (oud-)werknemer.
 • "Wij zijn geen commerciële, maar een ideële organisatie en werken alleen met vrijwilligers. Soms gaat er weleens iets mis. Wij kunnen immers niet alles precies controleren.  Omdat wij geen geld voor claims hebben, staat op onze website vermeld, dat wij geen aansprakelijkheid accepteren voor wat er allemaal op de website komt. Wij kunnen uw vordering tot schadevergoeding daarom niet betalen."
  Misschien is het een goed idee om voor dit soort 'missers' een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten! Overigens heeft een dergelijke vermelding op de website, ook wel disclaimer genoemd, in dit verband geen juridische waarde.
 • "De foto stond maar korte tijd online op een conceptwebsite. Hooguit enkele mensen hebben de foto kunnen zien."
  Het maakt niet uit of de website nog maar in de concptfase verkeerde en hoe lang de foto te zien is. In deze rechtzaak oordeelde de rechtbank dat aan een inbreuk niet afdoet dat slechts enkelen deze foto zouden hebben gezien, het slechts korte tijd online zou hebben gestaan en het gegeven dat de website in een conceptfase zat.
 • "Met de foto is geen winst gemaakt" en "Deze site heeft geen winstoogmerk"
  Dat de gebruiker er geen winst mee heeft gemaakt, wil alleen nog niet zeggen dat de maker door dat gebruik ook geen winst is misgelopen. Het is een inbreuk op auteursrecht en daar zal schadevergoeding voor betaald moeten worden.
 • "Wij beheren een 'User Generated Content' dienst (USC), zoals een forum of community, waarop gebruikers zelf foto's kunnen plaatsen zonder tussenkomst van de webbeheerder. Wij controleren vooraf niet welke content op de website wordt geplaatst en weten dus ook niet of geplaatste informatie of foto's auteursrechtelijk beschermd zijn of niet."
  In deze situatie bent u uitsluitend niet aansprakelijk voor onrechtmatig geplaatste foto's wanneer u deze foto's onverwijld onmiddellijk verwijdert zodra u - op welke wijze ook - kennis krijgt van de onrechtmatigheid van deze foto's. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u door de betrokken fotograaf hierover wordt geïnformeerd. Wanneer u echter een actieve rol speelt in het plaatsen van de auteursrechtelijk beschermde foto's, bijvoorbeeld als redacteur, dan bent u wel aansprakelijk.
  Meer informatie over deze 'Notice & Takedown' regeling, welke is gebaseerd op artikel 6:196c van het Burgerlijk Wetboek, staat in de artikelen 'Een forum vol foto's' op de NVJ-site en 'De aansprakelijkheid van het Brandweerforum voor foto’s geplaatst door leden' van Arnoud Engelfried.
 • Als openbare instelling doen wij een beroep op artikel 8 van de Auteurswet, waarin staat vermeld: "Indien eene openbare instelling, eene vereeniging, stichting of vennootschap, een werk als van haar afkomstig openbaar maakt, zonder daarbij eenig natuurlijk persoon als maker er van te vermelden, wordt zij, tenzij bewezen wordt, dat de openbaarmaking onder de bedoelde omstandigheden onrechtmatig was, als de maker van dat werk aangemerkt." Wij zijn als fictieve maker daarom de auteursrechthebbende op de door ons gepubliceerde foto.
  Let vooral goed op de zinsnede: 'tenzij bewezen wordt dat de openbaarmaking onder de bedoelde omstandigheden onrechtmatig was'. Artikel 8 is zelden of nooit van toepassing, aangezien ik bij het uitvoeren van fotografieopdrachten en het leveren van foto's nadrukkelijk vrijwel altijd vermeld dat ik auteursrechthebbende ben en blijf en alleen toestemming (licentie) verleen voor het gebruik van foto's, inclusief mijn naamsvermelding. Slechts in één geval - een verstrekte luchtfotografieopdracht via een aanbestedingsprocedure - heb ik de auteursrechten op de geleverde foto's nadrukkelijk overgedragen aan de opdrachtgever, die daarmee auteursrechthebbende werd.

Voor het gemak laat ik de negatieve, cynische, zielige, verwijtende en intimiderende reacties maar achterwege.

Voor niets gaat de zon op!

Ik weet niet hoe het er bij u toegaat, maar ik moet regelmatig mijn huur en andere woonlasten betalen. De bakker, slager en groentenboer geven hun producten ook niet voor niets aan mij. Mijn tweedehands auto vraagt ook het nodige onderhoud en brandstof. Daarbij komen ook nog de nodige verzekeringen, belastingen, investeringen in nieuwe fotoapparatuur etc. etc.

Om dit allemaal tijdig te kunnen betalen heb ik regelmatig inkomen nodig. Als zelfstandig fotograaf probeer ik zoveel mogelijk in mijn (levens)onderhoud te voorzien. Dit is op zichzelf al een hele kunst. Ik ben daarom al blij met elk fotografieopdracht die ik krijg en elke foto die ik verkoop. Ik vind het daarom bijzonder wrang om regelmatig te constateren dat mijn producten, mijn foto's, worden gebruikt zonder dat ik hiervoor een redelijke vergoeding ontvang.

Schadeclaims - géén (BTW-)factuur

Met de nieuwe - toch nog tijdrovende - zoekmogelijkheden van Google Images is het voor mij en andere fotografen een stuk eenvoudiger geworden om te achterhalen waar mijn en hun foto's op internet zijn toegepast. Zie ook mijn 'Tips voor het opsporen van uw foto's op internet'. Daarnaast bieden ImageRaider, PicScout's ImageExchange, TinEye,  Yandex en Pixsy, ook - soms beperktere - zoekmogelijkheden. Op dit moment is Pixsy  mijn grote favoriet. Deze zoekdienst vindt bijzonder veel van mijn foto's op internet.

Dankzij deze zoek- en vindmogelijkheden kan ik de gebruikers van mijn onrechtmatig gepubliceerde foto's benaderen voor een (schade)vergoeding. Voordat definitieve schadeclaims worden verzonden krijgen zij eerst de gelegenheid om een reactie te geven op mijn voornemen tot het versturen van de schadeclaim voor het gebruik van mijn foto('s). Afhankelijk van hun reactie wordt de verzending van de schadeclaim doorgezet, al dan niet met aanpassing van het te te claimen bedrag.

De te claimen schadevergoedingen zijn - evenals mijn reguliere tarieven - gebaseerd op de Tarievenlijst van de Stichting FotoAnoniem. De hoogte is afhankelijk van een aantal factoren, zoals grootte van de afbeelding, de locatie op de website en de duur van het gebruik. De minimumvergoeding per toegepaste foto per (internet)publicatie bedraagt € 78 en kan oplopen tot ruim € 1000. Bij het gebruik van mijn foto's in andersoortige publicaties gelden andere tarieven.

Bij een vordering tot schadevergoeding ('claim') is er geen sprake van een verkocht product of een verleende dienst. Daarom mag er geen BTW in rekening worden gebracht over het bedrag van de schadevergoeding. Evenmin behoort er dan een factuur te worden verzonden. De vordering tot schadevergoeding kan door middel van een nota, brief of e-mail worden ingediend.

Wettelijke betalingstermijn

In mijn vorderingen tot schadevergoeding hanteer ik veelal een betalingstermijn van maximaal 14 dagen. Dit is mogelijk omdat de 'wettelijke betalingstermijn' van 30 dagen alleen van toepassing is op normale handeltransacties (het leveren van goederen of het verrichten van diensten tegen vergoeding) tussen bedrijven onderling of tussen bedrijven en overheidsinstanties. De wettelijke betalingstermijn van 30 dagen is daarom niet van toepassing op vorderingen tot schadevergoeding.

Naamsvermelding bij gepubliceerde foto's: persoonlijkheidsrechten

Het vermelden van mijn naam als fotograaf bij gepubliceerde foto's zorgt ervoor dat ik als fotograaf met mijn naam aan de door mij gemaakte foto's verbonden blijf. Naamsvermelding brengt een grotere bekendheid van mij als fotograaf met zich mee, met alle mogelijke nieuwe opdrachten van dien. Daarnaast gaat er van naamsvermelding een preventieve werking tegen mogelijke inbreuken uit. Voorgenomen gebruikers weten zo altijd welke fotograaf zij om toestemming moeten vragen.

Het recht op naamsvermelding is een 'persoonlijkheidsrecht', zoals dit wordt omschreven in artikel 25 lid 1 van de Auteurswet. Dit artikel luidt:

De maker van een werk heeft, zelfs nadat hij zijn auteursrecht heeft overgedragen, de volgende rechten:

 • a. het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn naam of andere aanduiding als maker, tenzij het verzet zou zijn in strijd met de redelijkheid;

 • b. het recht zich te verzetten tegen de openbaarmaking van het werk onder een andere naam dan de zijne, alsmede tegen het aanbrengen van enige wijziging in de benaming van het werk of in de aanduiding van de maker, voor zover deze op of in het werk voorkomen, dan wel in verband daarmede zijn openbaar gemaakt;

Met andere woorden: naamsvermelding bij een gepubliceerde foto is altijd verplicht! Ook wanneer het auteursrecht is overgedragen en wanneer een ander over de publicatierechten van de foto beschikt. Dit persoonlijkheidsrecht geldt ook voor publicatie van foto's, die door een werknemer in loondienst van een bedrijf, overheid of andere organisatie zijn gemaakt. Ook dan behoort de naam van de fotograaf-werknemer bij de foto te worden vermeld. De maker van de foto's (fotograaf, werknemer) kan deze persoonlijkheidsrechten wettelijk gezien niet eens overdragen aan een ander.

Dit betekent, dat ik (aanvullende) schadevergoeding zal claimen wanneer ik constateer dat mijn naam als fotograaf (Meindert van Dijk) niet:

 • (duidelijk leesbaar) bij een gepubliceerde foto wordt vermeld, of
 • - bijvoorbeeld in een colofon - met een verwijzing naar de foto in de publicatie is opgenomen.

Lees hierover:

Embedden van foto's

Volgens recente uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie (13 februari 2014) en een Duits Gerechtshof (21 oktober 2014) mogen teksten en foto's van andere websites op grond van het Auteursrecht - onder voorwaarden - zonder toestemming van de auteursrechthebbenden (makers) 'embed' worden op de eigen websites en blogs. Zelfs naamsvermelding is daarbij niet verplicht. Wel is het zo dat de teksten en afbeeldingen niet op een bepaalde wijze mogen worden bewerkt. Het gaat dus om het pure 'embedden'.

Auteursrechtjuriste en fotografe Charlotte Meindersma van Charlotte's Law & Fine Prints schreef hierover enkele interessante artikelen:

Hoewel deze uitspraken voor mij als fotograaf (maar ook voor andere fotografen, tekstschrijvers, muzikanten en andere 'makers'  nadelig zijn, acht ik wel zo fair om deze informatie op deze pagina over inbreuken op auteursrechten te plaatsen.

Let op: Embedden is niet toegestaan als content (teksten en afbeeldingen) niet voor iedereen vrij toegankelijk is (bijvoorbeeld als het om betaalde diensten gaat) of als de content zonder toestemming van de rechthebbende is geplaatst. Lees hierover ook: Hyperlinken naar inbreukmakend materiaal is soms auteursrechtinbreuk (geldt ook voor embedden) - (Arnoud Engelfriet)

Overigens kan het embedden van content (waaronder foto's) op grond van het burgerlijk recht (pivaat recht) soms wél als 'onrechtmatige daad' worden aangemerkt. Zie hierover het artikel "Framen en embedden geen auteursrechtinbreuk" van advocaat Mr. M.R. (Maarten) Rijks.

Tot slot

Het op internet opsporen van mijn foto's is een relatief tijdrovende bezigheid. Wanneer ik foto's vind, die inbreuk maken op mijn auteursrecht, dus onrechtmatig zijn gepubliceerd, schakel ik voor schadevergoedingen en rechtshulp meestal het in het intellectueel eigendomsrecht gespecialiseerde Advocatenkantoor i-ee in.

Het is een manier van inkomen verwerven, die niet mijn voorkeur heeft. Ik wil graag op een normale, eerlijke en transparante wijze mijn boterham verdienen, waarbij mijn opdrachtgever of afnemer mij en mijn foto's met respect behandelt. En waarbij ik een redelijke vergoeding krijg voor mijn werk of product.

Telkens wanneer ik op het internet of in een tijdschrift een onrechtmatig gepubliceerde foto van mij tegenkom, voel ik mij slachtoffer. Slachtoffer van diefstal. Want zo voelt het voor mij, telkens weer.

Het overkomt mij de laatste tijd zo vaak, dat ik immuun raak voor de uiteenlopende 'rotsmoezen'. Ik heb er ook geen zin meer in om mij steeds maar weer te moeten verweren tegen de misbruikers. Vandaar dit artikel, waarnaar ik nu in een e-mail bericht gemakshalve kan verwijzen of linken.

Meer informatie

Delen van bovenstaande informatie is toegestaan, uiteraard met bronvermelding en doorlink naar mijn webpagina (of website).

Met het luchtfotografieproject 'Leeuwarden van boven' maak ik regelmatig luchtfoto's van zowel de stad Leeuwarden zelf als van de dorpen binnen de gemeentegrenzen van Leeuwarden.

Doel van het project is om de gemeente Leeuwarden op een andere wijze te tonen. Niet vanaf de grond of vanaf het water, en ook niet zoals Google Earth dit doet. De foto's laten Leeuwarden zien op een bepaald moment in de hedendaagse geschiedenis. Verschillende locaties worden over een langere periode in beeld gebracht, zoals bij nieuwbouwprojecten.

De gemaakte foto's zijn in de eerste plaats bestemd voor gebruik in publicaties en andere vormen van communicatie. Daarnaast kunnen de foto's ook als vergroting op fotopapier, canvas, aluminium en andere materialen worden toegepast als fotokunst aan de wand.

De foto's zijn beschikbaar op of via:

 • PhotoShelter beeldbank - vooral voor de zakelijke markt voor communicatie- en publicatiedoeleinden
 • Werk aan de muur- voor grotere afdrukken op canvas, aluminium, Xposer of (ingelijste) fotoprint

Niet alle foto's die in de PhotoShelter beeldbank worden getoond zijn te vinden bij 'Werk aan de muur'. Heeft u belangstelling voor een dergelijke foto, noteer dan de bestandsnaam en stuur mij vervolgens een e-mail met uw verzoek. Ik zal er vervolgens voor zorgen dat de gewenste foto ook bij 'Werk aan de muur' beschikbaar komt.

 

Tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen zijn op al mijn rechtsbetrekkingen van toepassing onderstaande Algemene Voorwaarden van DuPho (opvolger van de FotografenFederatie), zoals deze zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 66/2016 . Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Algemene Voorwaarden van DuPho, door mij toegepast vanaf 15 september 2017

1.  Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aw: Auteurswet 1912
 • Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw , dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
 • Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
 • Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
 • Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2.  Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3.  Vergoeding
3.1  Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
3.2  Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

4.  Factuur en betaling
4.1  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.2  Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
4.3  Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
4.4  Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

5.  Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

6.  Opdracht
6.1  De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
6.2  Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
6.3  In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding . Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

7.  Auteursrecht
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.

8.  Licentie
8.1  Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
8.2  Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
8.3  Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.
8.4  Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
8.5  Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.

9.  Inbreuk op auteursrecht
9.1  Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
9.2  Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10.  Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten
10.1  De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
10.2  De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
10.3  Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechte lijke kosten).

11.  Aansprakelijkheid en rechten van derden
11.1  De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.
11.2  De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
11.3  De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
11.4  Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

12.  Faillissement/surseance
Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

13.  Rechts- en forumkeuze
13.1  Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
13.2  Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


DuPho. | Dutch Professional Photographers

Piet Heinkade 181-K
1019 HC Amsterdam

© DuPho. Augustus 2016
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 66/2016

[De vorige, nu vervallen Algemene Voorwaarden geldig tot 15 september 2017, vindt u hier]

Subcategorieën

Een overzicht van de verschillende soorten fotografie, die door mij worden toegepast.

Waarmee mag ik u van dienst zijn?

Meindert van Dijk

Wilt u een professionele foto voor uw website, een boek, een magazine of een ander informatiemedium?

Ik breng de natuur, het milieu en tuinen voor u in beeld:  op het land, vanaf het water en vanuit de lucht.

Belangstelling? Mail of bel mij!
Tel. 06-46264523

Meindert van Dijk

  Waddengoud logo
   
  Logo NVJ / NVF
   
  Pictoright logo
   
Join me on PhotoShelter
 
Protected By Pixsy
 
This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org
Ga naar boven