Onderstaande tarieven zijn basistarieven. Deze tarieven vormen het uitgangspunt voor het uitvoeren van opdrachten en het verstrekken van licenties voor gebruik van mijn foto's voor publicatiedoeleinden en andere vormen van openbaarmaking.

Van deze basistarieven kan in onderling overleg vóóraf worden afgeweken. Dat betekent dat dan lagere tarieven kunnen worden toegepast. Soms is zelfs betaling 'in natura' of met 'gesloten beurzen' mogelijk.

Onderhandeling over de tarieven kan uitsluitend vóóraf plaatsvinden, niet achteraf. Wanneer ik constateer dat een foto zonder mijn toestemming en/of zonder mijn naamsvermelding openbaar is gemaakt zijn uitsluitend nog de basistarieven van toepassing.

Tarieven samengevat

Prijzen vanaf en exclusief 21% btw 
Licentievergoedingen voor publicatiedoeleinden
 
Luchtfoto's uit archief of beeldbank € 175
Overige foto's uit archief of beeldbank € 75
Opdrachten
 
Uurtarief (min. 1 uur berekend) € 75
Starttarief fotografie op locatie € 300
Dagtarief (incl. starttarief) € 600
Combi-tarief reistijd en reiskosten € 0,60 per km
(Op basis van NVJ Tarievencalculator)  

Fotograferen in opdracht

Voor het uitvoeren van fotografieopdrachten hanteer ik in beginsel een uurtarief van € 75. In plaats van een uurtarief kan ook een dagtarief van € 500 worden toegepast, bijvoorbeeld voor fotografieprojecten die één of meer dagen duren. Voor reiskosten en reistijd reken ik één combi-tarief: € 0,60 per kilometer.

Het starttarief voor een fotografieopdracht op locatie bedraagt € 300. In dit starttarief zijn onder meer begrepen de voorbereiding voor het uitvoeren van de opdracht (zoals een briefing vooraf),  de reiskosten en reistijd, de fotografie zelf, het nabewerken, archiveren en leveren van de gemaakte foto's.

Verder moet rekening worden gehouden met eventuele noodzakelijke bijkomende kosten, zoals huur van een boot of vliegtuig (bij luchtfotografie) en overnachtingskosten. Voor commercieel gebruik van de gemaakte foto's en/of exclusiviteit kunnen hogere (licentie)vergoedingen in rekening worden gebracht. Vraag daarom tijdig een offerte voor een kostenbegroting.

U ontvangt de foto's de foto's in het door u gewenste bestandsformaat rechtenvrij voor gebruik binnen uw organisatie. Dit betekent dat u een licentie krijgt om de geleverde foto's voor onbeperkte duur en ongeacht het soort publicatie te mogen gebruiken.

Alle vermelde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Archieffoto's en beeldbankfoto's

De tarieven die ik hanteer voor het in licentie leveren van (archief)foto's voor publicatiedoeleinden zijn gebaseerd op de Tarievenlijst van de Stichting BeeldAnoniem (voorheen FotoAnoniem). Daarbij hanteer ik een minimumtarief van € 175 voor luchtfoto's en € 75 voor andere foto's.

Een toeslag van 100% vindt plaats wanneer u niet wilt dat mijn naam bij de foto wordt vermeld. In alle andere gevallen (zonder de 100% toeslag) moet mijn naam als fotograaf (Meindert van Dijk) duidelijk bij een gepubliceerde foto worden vermeld, of met een verwijzing naar de foto in de publicatie worden opgenomen.

Deze tarieven zijn voor bedrijven, overheidsdiensten en andere organisaties gelijk, tenzij schriftelijk anders wordt overeenkomen. Alle vermelde tarieven zijn exclusief 21% btw.

Gebruik foto's

De foto's mogen uitsluitend voor publicatiedoeleinden worden gebruikt wanneer:

  • vooraf schriftelijk toestemming is verleend, én
  • mijn naam als fotograaf (Meindert van Dijk) duidelijk bij de gepubliceerde foto's wordt vermeld, of met een verwijzing naar de foto's in de publicatie is opgenomen. Deze verplichting geldt uiteraard niet wanneer met mijn toestemming en tegen betaling van de hiervoor vermelde 100%-toeslag geen naamsvermelding plaatsvindt.

Van elke publicatie dient een bewijsexemplaar naar Meindert van Dijk Fotografie te worden gezonden.

Persberichten

Wanneer toestemming wordt gegeven voor het bijvoegen van foto's bij persberichten, geldt deze toestemming alleen voor het gebruik van de foto's in directe relatie tot de inhoud van deze persberichten en nadrukkelijk niet voor derden die gebruik willen maken van deze foto's. Deze derden dienen voor dit gebruik zelf toestemming aan te vragen. Dit dient degene die het persbericht met foto('s) verzendt bij het persbericht te vermelden.

Rechtenvrij - royalty free

Tenzij anders wordt overeengekomen worden mijn foto's - conform de door mij gehanteerde Algemene Voorwaarden van DuPho (Dutch Photographers, voorheen de FotografenFederatie) - op basis van een betaalde licentie beschikbaar gesteld voor publicatiedoeleinden. Daarbij wordt omschreven voor welk soort publicatie en onder welke aanvullende voorwaarden de foto gebruikt mag worden. Zo zal in principe altijd mijn naam als fotograaf bij de foto worden vermeld. Soms is de licentie voor een beperkte duur geldig.

Ook kunnen foto's 'rechtenvrij' beschikbaar worden gesteld. Dit betekent dat men dan tegen betaling van een éénmalige vergoeding het recht krijgt (anders gezegd: een licentie ontvangt) om de foto's voor onbeperkte duur en ongeacht de soort publicatie te gebruiken. Let wel: het gaat dan steeds om eigen publicaties! De foto's mogen nadrukkelijk niet aan derden beschikbaar worden gesteld voor publicatiedoeleinden. In het Engels wordt hiervoor ook wel de term 'royalty free' gebruikt.

Rechtenvrij en royalty free betekenen dus niet dat op de foto's geen auteursrechten meer van toepassing zijn en dat de foto's vrij, door iedereen mogen worden gebruikt en verspreid. Ook betekent het niet dat de foto's gratis zijn.

Algemene Voorwaarden

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen zijn op al mijn rechtsbetrekkingen van toepassing de Algemene Voorwaarden van DuPho (Dutch Photographers, voorheen de FotografenFederatie), zoals deze zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 19/2015 . Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.